Hotline: 077 7129 865
G-Solution

93 views3 Ứng tuyển
Operation| Project Leader (Focus Activation)

Mô tả

Job Description

1/ Quản lý dự án/ Project Management (50%):

 • Lên timeline, ngân sách, khảo sát và đánh giá địa điểm thực hiện dự án;

Prepare timeline, budget estimate, surveys and evaluation of location where project will be operated;

 • Phối hợp cùng nhóm lên ý tưởng, sáng tạo, lập kế hoạch và thực hiện dự án;

Coordinate with Team to brainstorm ideas, create, plan and operate project;

 • Lập kế hoạch tổng thể về KPI & thời gian thực hiện cho dự án;

Make general plan about KPI & execution period for the project;

 • Lập ngân sách tổng thể dự án;

Make general budget estimate for the project;

 • Theo dõi đảm bảo nhóm thực hiện đúng theo các quy trình/quy định của công ty trong quá trình thực hiện dự án;

Follow and ensure team to operate complying properly with the procedures /regulations of company in the process of operating project;

 • Phân công, giám sát và kiểm tra công việc của nhân sự dự án; thông báo kịp thời đến Project Manager những vấn đề phát sinh và đưa ra đề xuất/giải pháp nếu có;

Assign, supervise and check the work of project personnel; timely announce to Project Manager the problems which arise and give suggestions/solutions (if any);

 • Tham gia đánh giá hoạt động sau khi hoàn thành dự án;

Participate in evaluating after finishing project;

 • Đảm bảo dữ liệu mới được ghi nhận vào nguồn dữ liệu sẵn có của Công ty qua mỗi dự án;

Ensure new data is recorded in available data source of the company through every project;

 • Hỗ trợ nhóm lập tiêu chí đánh giá năng lực đối tác;

Support Team to set up assessment criteria for partner capability;

2/ Quản lý nhân sự dự án/ Project Personnel Management (35%):

 • Thực hiện tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân sự thời vụ về những hoạt động liên quan đến chạy dự án;

Recruit, train and guide seasonal personnel on activities related to project operating;

 • Đảm bảo quy trình và tiến độ thanh toán lương cho nhân viên thời vụ chạy dự án, thời hạn thanh toán lương đúng như cam kết với nhân sự;

Ensure the process and progress of salary payment for seasonal staff operating the project, the deadline for salary payment is as committed to the staff;

 • Phát triển nguồn tuyển dụng mới;

Develop new human resources;

 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống, quy trình tuyển dụng và quản lý các công cụ tuyển dụng được cung cấp bởi công ty hoặc phát triển mới phục vụ công tác tuyển dụng;

Assist in building systems, recruitment processes and managing recruitment tools provided by the company or new development for recruiting;

 • Phối hợp lên kế hoạch đào tạo và đào tạo Project Coordinator;

Coordinate to make training plan and train Project Coordinator;

 • Chịu trách nhiệm về năng lực thực hiện của Project Coordinator;

Take responsibility for the ability of Project Coordinator;

3/ Công việc khác/ Others (10%):

 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp và đề xuất ý kiến khắc phục, nâng cao hiệu quả dự án (nếu có);

Make reports at the request of the direct superior and propose solutions to improve the project’s efficiency (if any);

4/ Khai thác thị trường/ Market Exploitation (5%):

 • Hỗ trợ khai thác thông tin thị trường (lương, cách làm mới, thông tin đối thủ) cập nhật đến cấp quản lý để xây dựng giải pháp và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm phòng tránh rủi ro hoặc thay đổi cách thực hiện(nếu có);

Support to exploit market information (salary, new ways to operate, competitor information) and update to management level to have solutions and make appropriate business plans to avoid risks or change the implementation (if any);

 • Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đối tác (Client, Supplier, Leader tỉnh) & Database (HR Source, Location List, Rate card) phục vụ cho hoạt động Activation;

Develop partner data source system (Client, Supplier, Leaders at Provinces) & Database (HR Source, Location List, Rate card) which are used for Activation activities;

 • Thường xuyên cập nhật thông tin mới về thị trường/ kiến thức ngành,..

Update new information about market/industry frequently;

Benefits

– Salary: negotiate, attractive.

– Bonus on performance interest: average 3-4 salary months; holidays, birthday.

– Allowance: meal, phone, taxi.

– Activities: team building, company trip, year-end reward, happy hours,..

– Working in a dynamic environment, enthusiasm, creative.

– Other benefits will be follow with the Labor Law.

Job Requirements

– College graduation or above majoring in Business Administration, Marketing, Advertising Communication, Foreign Trade, Foreign Language.

– At least 2 years operating projects in Activation/Trade Marketing.

– Or 3-4 years in Resourcing/Admin/Project Coordinator.

– Under high pressure, work independently well;

– Have basic knowledge about Trade Marketing, Event organization;

– Basic English communication;

– Proficient in office skills: ppt, excel, word;

– Understand and be sensitive to data;

Apply to

For immediate and confidential consideration please email your CV and previous work samples to us via Adjob Vietnam

If have any question, contact to Ms.Quế (098.987.5153)

Bạn phải đăng nhập để ứng tuyển.
Chia sẻ job này

Tìm kiếm vị trí

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam