Hotline: 077 7129 865
G-Solution

207 views4 Ứng tuyển
Account Supervisor (Focus Activation)

Mô tả

Job Description

1/ Qun lý d án/Project Management (60%):

  • Đóng vai trò là Project Leader trong việc thực hiện các dự án/chương trình của nhóm;

As a Project Leader in the implementation projects / events of Team;

  • Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện dự án theo đúng yêu cầu của Khách hàng và Công ty đã cam kết;

Coordinates with other departments to implement project as customer’s requirement and company’s commitment;

2/ Dịch v khách hàng/ Customer Services (30%):

  • Chịu trách nhiệm về dịch vụ khách hàng của các dự án, chương trình mà nhóm thực hiện;

Takes responsibility for customer services of projects, events operated by Team;

  • Thực hiện các buổi thuyết trình dự án;

Presents project proposal;

  • Duy trì và phát triển khách hàng cũ và mới;

Maintains and develops old and new customers;

  • Tư vấn, hỗ trợ và đưa ra giải pháp để đạt được chất lượng dịch vụ tốt nhất và mang lại hiệu quả kinh doanh;

Consults, support and give solutions to gain the best service quality and create business efficiency;

3/ Quản lý nhóm/ Team Management (10%):

  • Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá nhân viên trong nhóm;

Supports Head of Dept. to recruit, train, supervise and evaluate Team staffs;

  • Hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trong nhóm về dịch vụ khách hàng, viết proposal, thuyết trình, cách thực hiện chương trình, kiến thức ngành/sản phẩm;

Supports and guides professional specialization for Team staffs about customer services, write proposals, present, operation of events/ projects, industry/product knowledge;

Benefits

– Salary: negotiate, attractive.

– Bonus on performance interest: average 3-4 salary months; holidays, birthday.

– Allowance: meal, phone, taxi.

– Activities: team building, company trip, year-end reward, happy hours,..

– Working in a dynamic environment, enthusiasm, creative.

– Other benefits will be follow with the Labor Law.

Job Requirements

– College graduation or above majoring in Business Administration, Marketing, Advertising Communication, Foreign Trade, Foreign Language.

– At least 2 years as a Senior Account Executive.

– Under sales pressure.

– Good communication and sensitivity.

– Have broad knowledge about Trade Marketing; events organization.

– Careful, meticulous.

– Often work overtime and go on business trips.

– Ability to work independently.

– Master in strategies, ideas, and organization of marketing programs.

Apply to

For immediate and confidential consideration please email your CV and previous work samples to us via Adjob Vietnam

If have any question, contact to Ms.Quế (098.987.5153)

Bạn phải đăng nhập để ứng tuyển.
Chia sẻ job này
Email các job như vậy
Showing 1–0 of 0 jobs

Tìm kiếm vị trí

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam