Hotline: 077 7129 865
G-Solution

168 views4 Ứng tuyển
3D Designer (Focus Activation)

Mô tả

Job Description

1/ Trin khai và đm bo cht lượng ý tưởng thiết kế/ Implementation and quality assurance of design ideas (60%):

  • Chịu trách nhiệm các sản phẩm thiết kế; giám sát và quản lý chất lượng đảm bảo thực hiện đúng với ý tưởng đã được phê duyệt;

Take responsibility for design products; Quality monitoring and control ensures that it is implemented in accordance to the approved ideas;

  • Phối hợp với team Account trong quá trình thiết kế nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng thiết kế trong từng dự án;

Coordinate with Account Team while designing to ensure to be on schedule, on demand and to ensure design quality in each project;

  • Phối hợp với team Operation trong quá trình thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc sản xuất;

Coordinate with Operation Team while designing to ensure feasibility for production;

2/ H tr ni b/ Internal Support (20%):

  • Tham gia và hỗ trợ và chịu trách nhiệm hình ảnh trong các sự kiện trong và ngoài công ty;

Participate in and support and assume visual responsibility at internal and external corporate events;

  • Tham gia lên ý tưởng và tạo bộ nhận diện thương hiệu công ty: POSM, layout, website, banner, leaflet, brochure, logo, envelop, …

Participate in brainstorming ideas and create a brand identity of company: POSM, layout, website, banner, leaflet, brochure, logo, envelop…;

3/ Tham gia xây dng ý tưởng thiết kế đ trin khai d án/Participate in building design ideas for project operation (20%):

  • Nhận brief, phân tích, tìm kiếm thông tin; tìm hiểu insight khách hàng; tiếp cận xu hướng, chất liệu, công nghệ mới để phát triển sản phẩm thiết kế phù hợp cho việc thực hiện dự án có tính sáng tạo;

Receive brief, analyze, seek information; customer insight research; approach new design trends, ideas and technologies, to develop design products that are suitable for project creative operation;

  • Tham gia khảo sát dự án cùng với team Account/Operation;

Participate in project surveys with Account / Operation Team;

  • Phác thảo ý tưởng thiết kế;

Outline design ideas;

Benefits

– Salary: negotiate, attractive.

– Bonus on performance interest: average 3-4 salary months; holidays, birthday.

– Allowance: meal, phone, taxi.

– Activities: team building, company trip, year-end reward, happy hours,..

– Working in a dynamic environment.

– Other benefits will be follow with the Labor Law.

Job Requirements

– Graduated from schools of architecture, fine arts, industrial arts, applied arts…

– At least 1 year experience at the equivalent position.

– Or 02 – 03 years of experience in the field of Event/ Activation.

– Graduated from graphic design courses (is an advantage).

– Proficient in graphic design software.

– Able to hand sketch ideas (is an advantage).

– Understanding of popular printing materials and techniques in the industry.

– Understanding of Digital Technology.

 Apply to

For immediate and confidential consideration please email your CV and previous work samples to us via Adjob Vietnam

If have any question, contact to Ms.Quế (098.987.5153)

Bạn phải đăng nhập để ứng tuyển.
Chia sẻ job này
Email các job như vậy
Showing 1–0 of 0 jobs

Tìm kiếm vị trí

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam